Analizy chemiczne i fizyczne

Prace pomiarowo - badawcze w zakresie ochrony środowiska i środowiska pracy

Sporządzanie ewidencji, dokumentacji oraz wniosków w zakresie ochrony środowiska

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska i środowiska pracy

Zakład Badawczy EKO-SERWIS sp. z o.o.

Rok założenia: 1997
Pełną ofertę firmy prezentujemy na podstronie usługi
 
Oferujemy szeroką gamę prac badawczych w następujących zakresach:
  • Powietrze atmosferyczne
  • Hałas
  • Odpady
  • Pomiary oświetlenia, mikroklimatu
  • Pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
  • Dokumentacja BHP
  • Doradztwo w w/w zakresach

Gwarantujemy

  • Wykonanie wszelkich zleconych prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
  • Przystępne ceny!

Certyfikat akredytacji

PCA - NR AB 923 w zakresie:

Pomiarów hałasu przmysłowego pochodzącego od instalacji i urządzeń, pomiarów hałasu, drgań mechanicznych, pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i opracowanie następujących stężeń: pył całkowity, pył respirabilny, wolna krystaliczna krzemionka, tlenek węgla, amoniak, chlor, chlorowodór, dekatlenek tetrafosforu, ditlenek azotu, ditlenek siarki, fluorek, fluorowodór, kwas mrówkowy, kwas siarkowy (VI), olej mineralny, ozon, siarkowodór, tlenek azotu, wodorotlenek sód, nafta, związki alifatyczne i aromatyczne, związki chlorowe, benzyny, epoksyetan, chloroeten, glikol etylenowy, fenol, estry, ftalany, kwas octowy, aldehydy, izocyjaniany, aldehyd glutarowy, n-metylo-2-pyrolidon, aminy alifatyczne, metale oraz analizy stężeń związków chemicznych metodą spektrofotometryczną zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji.

Szczegółowy zakres akredytacji można znaleźć na stronie PCA - link do pliku pdf tutaj.

 
Copyright © 2010 ZB EKO-SERWIS sp. z o.o.