Analizy chemiczne i fizyczne

Prace pomiarowo - badawcze w zakresie ochrony środowiska i środowiska pracy

Sporządzanie ewidencji, dokumentacji oraz wniosków w zakresie ochrony środowiska

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska i środowiska pracy

Zakład Badawczy EKO-SERWIS sp. z o.o.

Rok założenia: 1997
Pełna oferta usług:
 
 • Powietrze atmosferyczne
  • Pomiary emisji zewnętrzej pyłów i związków chemicznych
  • Pomiary krotności wymiany powietrza
  • Sporządzanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko
  • Sporządzanie wniosków o pozwolenie wprowadzania pyłów i związków chemicznych do powietrza
  • Sporządzanie ewidencji zanieczyszczeń i naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • Hałas
  • Oceny akustyczne obiektów
  • Pomiary w pomieszczeniach mieszkalnych
 • Odpady
  • Sporządzanie wniosków o pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz informacji i programów
  • Sporządzanie kart ewidencji odpadów
 • Pomiary oświetlenia, mikroklimatu
 • Pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
 • Dokumentacja BHP
  • Sporządzanie rejestru zagrożeń zawodowych i kart ryzyka zawodowego
 • Doradztwo w w/w zakresach
 • Prace pomiarowo - badawcze na stanowiskach pracy: hałas, wibracje, zapylenie, chemiczne związki toksyczne, mikroklimat
 • Pomiar wydatku energetycznego na stanowisku pracy
 • Prace pomiarowo - badawcze w zakresie ochrony środowiska (pomiar emisji zewnętrznej, hałasu zewnętrznego, analizy oddziaływań na środowisko obiektów istniejących i projektowanych)
 • Analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków
 • Usługi specjalistyczne w zakresie analiz chemicznych i fizycznych

Gwarantujemy

 • Wykonanie wszelkich zleconych prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 • Przystępne ceny!

Certyfikat akredytacji

PCA - NR AB 923 w zakresie:

Pomiarów hałasu przmysłowego pochodzącego od instalacji i urządzeń, pomiarów hałasu, drgań mechanicznych, pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i oznaczania następujących stężeń: pył całkowity, pył respirabilny, wolna krystaliczna krzemionka, tlenek węgla, amoniak, chlor, chlorowodór, dekatlenek tetrafosforu, ditlenek azotu, ditlenek siarki, fluorek, fluorowodór, kwas mrówkowy, kwas siarkowy (VI), olej mineralny, ozon, siarkowodór, tlenek azotu, wodorotlenek sód, nafta, związki alifatyczne i aromatyczne, związki chlorowe, benzyny, epoksyetan, chloroeten, glikol etylenowy, fenol, estry, ftalany, kwas octowy, aldehydy, izocyjaniany, aldehyd glutarowy, n-metylo-2-pyrolidon, aminy alifatyczne, metale.

Szczegółowy zakres akredytacji można znaleźć na stronie PCA - link do pliku pdf tutaj.

 
Copyright © 2010 ZB EKO-SERWIS sp. z o.o.